Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z § 15 ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z.Z. O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Územie obce Bučany môže byť potenciálne ohrozované z nasledujúcich zdrojov, ohrozenia:

A - JZ - V2 - SE a.s. EBO J. Bohunice,

B - Únik chemických nebezpečných látok pri preprave po cestných komunikáciách (CHNL),

C - Únik biologických nebezpečných látok (BNL).


 

A - JADROVÉ ZARIADENIE V-2

V lokalite blízko obce Jaslovské Bohunice sa nachádza komplex jadrových zariadení. Prevádzkuje ich spoločnosť SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice. Obec Bučany by bola v prípade vzniku havárie na tomto zariadení ohrozená ako celok možným spádom rádioaktívnych látok.

Kataster obce Bučany je vo vzdialenosti 6,938 km od JZ – SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice (V2), nachádza sa v pásme ohrozenia vymedzenom od 5 km do 21 km od JZ – SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice (V2).

Havária jadrového zariadenia má 3 fázy. Na úrovni obce sa spracovávajú opatrenia k ochrane obyvateľstva bez rozdelenia do jednotlivých fáz nakoľko obec nemá možnosť vyhodnotenia priebehu jednotlivých fáz a ochranné opatrenia plánuje v predpísanom rozsahu Plánu ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Za haváriu na JZ považujeme stav, keď sa z JZ dostanú do životného prostredia rádioaktívne látky v množstvách a aktivite, ktoré vyžadujú opatrenia na ochranu obyvateľstva. Časť týchto látok sa usadí na budovách, na zemi, prípadne rastlinách a viaže sa s nimi.  

   V odbornom  jazyku sa označuje tento proces ako radiačná kontaminácia. Rádioaktívne látky sa môžu dostať do organizmu ľudí vdychovaním, požitím kontaminovanej potravy alebo vody a preniknutím cez kožu.

Účinky ionizačného žiarenia na organizmus môžu byť:

 • fyzikálne,
 • fyzikálno-chemické,
 • chemické,
 • biologické.

Najnebezpečnejšia je prenikavá radiácia, v dôsledku ktorej je oslabený imunitný systém organizmu a hrozí veľký výskyt epidémií a nákaz. Akútna choroba z ožiarenia zahŕňa výskyt novotvarov ako je rakovina kože, ďalej leukémia a pod.

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb je súhrn technických a organizačných opatrení na bezprostredné a včasné informovanie obyvateľstva, štátnych a súkromných organizácií o mimoriadnej udalosti spojenej s únikom alebo s hrozbou úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia.

Systém varovania obyvateľstva je založený na princípe:

 • varovania elektronickými poplachovými sirénami,
 • vyhlásením slovnej informácie,
 • hromadnými oznamovacími prostriedkami (rozhlas, televízia),

 

Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva:

 1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku

Varovanie ohrozeného  obyvateľstva a vyrozumenie orgánov štátnej  správy, samosprávy, právnických, fyzických osôb  je najdôležitejším opatrením k zabezpečeniu  ochrany obyvateľstva a majetku pri možnom vzniku nehody alebo  havárie na JZ V2.
Za varovanie obcí a vyrozumenie  právnických a  fyzických  osôb zodpovedá prevádzkovateľ JZ.

Pre zabezpečenie vyrozumenia prevádzkovatelia využívajú:

 • PAGER,
 • zariadenie  ZU-1619  s  využitím verejnej telekomunikačnej siete,
 • verejnú telekomunikačnú sieť s využitím pomocných vyrozumievacích uzlov energetiky.

Signály:
CVIČNÝ ATÓM
- previerka vyrozumievacieho reťazca a previerka prieniku signálu.

POHOTOVOSŤ BOHUNICE – znamená 1. stupeň (pohotovosť) a je určený pre orgány a organizácie v okolí JZ a dotknuté orgány štátnej správy podľa plánu  ochrany.

NÚDZOVÝ STAV BOHUNICE – znamená 2. stupeň (núdzový stav na území JZ) a je určený pre zamestnancov prevádzkovateľa a pre orgány a organizácie v okolí JZ a dotknuté orgány štátnej správy podľa plánov ochrany.

HAVÁRIA  BOHUNICE – znamená 3. stupeň (núdzový stav v okolí JZ) a je určený pre zamestnancov prevádzkovateľa, pre obyvateľstvo, orgány a organizácie v okolí JZ a dotknuté orgány štátnej správy podľa plánov ochrany.                                                           

Systém varovania obyvateľstva je založený na princípe:

 • varovania elektrickými poplachovými sirénami,
 • vyhlásením slovnej informácie,
 • hromadnými oznamovacími prostriedkami (rozhlas, televízia),

 

 1. Monitorovanie a dozimetrické zabezpečenie

Obec nezabezpečuje monitorovanie ani dozimetrické zabezpečenie, z dôvodu že na daný účel nevlastní žiadne materiálne vybavenie.

 1. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov

Obec zodpovedá len za reguláciu pohybu obyvateľstva na území obce, ktoré zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami v spolupráci s jednotkami polície a OS SR.

 1. Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť

V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne, nakoľko obec nemá žiadne odborné zdravotné jednotky. Neodkladná zdravotná starostlivosť by bola zabezpečovaná prostredníctvom zdravotníckych zariadení na základe určenia krízového štábu prípadne nadriadených zložiek, keďže obec sa nachádza v oblasti ohrozenia a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti sa plánuje mimo oblasť ohrozenia.

 1. Evakuácia

Obec zodpovedá za evakuáciu obyvateľstva obce a zamestnancov právnických a fyzických osôb v rámci obce. Na tento účel má spracovaný „Plán evakuácie obyvateľstva“ v ktorom je plánovaná evakuácia obyvateľstva v prípade vzniku havárie alebo nehody JZ v Jaslovských Bohuniciach cez kontrolné stanovište (KS). Sládkovičovo v okrese Galanta s umiestnením do obce Veľký Meder v okrese Dunajská Streda.

 1. Hygienická očista

Z dôvodu, že obec sa nachádza v oblasti ohrozenia a nemá vhodné materiálne vybavenie, neplánuje sa vykonanie hygienickej očisty v rámci obce, nakoľko by to nemalo žiadaný efekt. Hygienická očista by bola vykonávaná až v príslušnom KS.

 1. Príprava a informovanie obyvateľstva

Cieľom prípravy je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov získať nevyhnutné vedomosti, návyky a zručnosť k sebaochrane a pomoci iným v núdzi. Informácia obsahuje údaje s uvedením stručného, zrozumiteľného a pravdivého opisu NEHODY alebo HAVÁRIE , dátumu a času jej vzniku, jej územnej a technickej lokalizácie, príčin jej vzniku, jej dôsledkov pre verejnosť a prijatých predbežných opatreniach.

 1. Individuálna ochrana osôb

Obec má spracovaný plán výdaja prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) a v prípade potreby by boli obyvateľstvu vydané ochranné masky spoločne s ochrannými filtrami, v časovej tiesni by obyvateľstvo použilo improvizované prostriedky bežne dostupné v domácnostiach. Na ochranu povrchu tela je možné použiť rôzne nepremokavé časti odevu, pršiplášte, pokrývky hlavy, gumené a iné rukavice, gumená obuv a pod.  Oči je možné si chrániť plaveckými, prípadne lyžiarskymi okuliarmi a dýchacie cesty navlhčenou vreckovkou, uterákom a pod.

 1. Jódová profylaxia

Jódová profylaxia je doplnkovým opatrením k ostatným ochranným opatreniam a v žiadnom prípade ich nenahradzuje. Jej účinnosť záleží na dobe podania prostriedku Profylaktický prostriedok (KI) treba podávať čo najskôr, najneskôr do 2 hodín od začiatku vdychovania rádionuklidov (priechodu rádioaktívneho mraku). V nasledujúcich dňoch po 24 resp. 48 hodinách sa účinnosť blokády štítnej žľazy udržuje užitím polovičnej dávky jodidu draselného. Novorodencom sa ďalšie dávky nepodávajú. Tehotným a dojčiacim ženám sa podávajú maximálne dve dávky.

Jódové tabletky sú určené výhradne na použitie v prípade radiačnej havárie a dávkovanie je uvedené na príbalovom letáku.  Na tento účel je obyvateľstvu, žijúcemu na tomto území vopred vydávané profylaktikum - jodid draselný vo forme tabletiek.

Prevádzkovateľ JZ V2 zabezpečil jódové profylaktika pre obyvateľstvo v 21 km pásme od JZ V2. Tieto boli vydané obyvateľom do domácností, materským a základným školám.

Posledná obmena profylaktík sa uskutočnila v mesiacoch október a november 2017.

 1. Ukrytie osôb

Obyvatelia obce by boli ukrytí v JÚBS (jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne) v súlade so spracovaným „Plánom ukrytia“, ktorý je uložený na obecnom úrade.

 1. Dezaktivácia, vrátane zámeru na prechodné a trvalé uloženie kontaminovaného

materiálu, ktorý po použití predstavuje rádioaktívny odpad.

Obec neplánuje žiadne činnosti spojené s dezaktiváciou ani uskladnením kontaminovaného materiálu, nakoľko nemá možnosť zistiť hladinu kontaminácie a o týchto činnostiach rozhodujú odborne spôsobilé a nadriadené zložky. Obyvatelia obce sa však budú podieľať na činnostiach spojených s dezaktiváciou terénu, budov a materiálu rádioaktívne kontaminovaných podľa rozhodnutia Ústredného krízového štábu a pri obnove postihnutého kontaminovaného územia v zmysle platnej legislatívy.

 1. Regulácia spotreby potravín, krmovín a vody

Vydávanie opatrení ohľadom potravín, vody a krmív budú zabezpečovať príslušné štátne orgány na základe výsledkov monitorovania regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) a regionálna veterinárna a potravinová správa (RVaPS).

Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Bučany.

 

B - ÚNIK CHEMICKÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK PRI PREPRAVE PO CESNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Chemické nebezpečné látky sú látky, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a života ľudí alebo majetku a narušiť stav životného prostredia.

Chemické nebezpečné látky sa však bežne využívajú v priemyselnej výrobe. Ich vhodné použitie sa využíva pri výrobných procesoch. Medzi najpoužívanejšie CHNL používané v priemyselnej výrobe patria amoniak, priemyselné plyny, riedidlá a pod.

V prípade havárie môže prísť k nežiaducemu úniku CHNL do okolia, ktoré spôsobí nežiaduce účinky na organizmoch a majetku, z toho dôvodu sa plánujú protichemické opatrenia. Územie obce môže byť ohrozené pri preprave po cestných komunikáciách.

Na území obce sa nenachádza žiadny objekt, ktorý by sa zaoberal výrobou, manipuláciou a skladovaním chemicky nebezpečných látok (CHNL).

Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva:

 1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku

Pri bezprostrednom ohrození obyvateľstva a hospodárstva únikom chemických nebezpečných látok (CHNL) sa v zmysle platných právnych predpisov vykonáva varovanie a vyrozumenie obyvateľstva dohovorenými signálmi a to 2 minútovým kolísavým tónom, ktorý sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní v hromadných informačných prostriedkoch. Slovná informácia obsahuje :

 • deň a hodinu vzniku ohrozenia,
 • údaje o zdroji ohrozenia,
 • údaje o veľkosti a lokalite ohrozenia,
 • základné pokyny na ochranu obyvateľstva.

Pri úniku CHNL pri preprave sa využívajú na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva vyrozumievacie prostriedky. Jedná sa o sirény a rozhlasy.

 1. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov

Reguláciu pohybu osôb organizujú zložky polície s orgánmi CO a OS SR.

Obec zodpovedá za reguláciu pohybu osôb na území obce, ktorú zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami podľa rozhodnutia starostu obce v spolupráci s PZ SR.

 1. Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť

V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne. Neodkladná zdravotná starostlivosť by bola zabezpečovaná prostredníctvom rýchlej zdravotnej služby.

 1. Evakuácia

Evakuácia obyvateľstva z priestoru ohrozenia pri úniku CHNL sa riadi v zmysle spracovaných plánov lokálne a operatívne. Najvhodnejší postup je opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra.

 1. Hygienická očista

Úplnú špeciálnu očistu vykonávajú špeciálne vyčlenené jednotky. Dobre vykonanou špeciálnou očistou možno čiastočne alebo úplne odstrániť CHNL z terénu či budov a tým zamedziť ich negatívnemu vplyvu na obyvateľstvo.

Očista terénu a budov sa môže vykonávať:

 1. chemicky – kde druh látky závisí od CHNL a jej koncentrácie,
 2. mechanicky – kde sa kontaminovaná vrstva mechanicky odstráni.

U niektorých CHNL môže nastať i samovoľná dekontaminácia, ktorá je však závislá od druhu, látky, teploty, vlhkosti a ďalších meteorologických podmienok.

 1. Individuálna ochrana osôb

Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany je povinný zabezpečiť v zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z. z. ohrozovateľ pre svojich zamestnancov. Obyvateľstvo použije improvizované prostriedky individuálnej ochrany bežne dostupné v domácnostiach – (pršiplášte, pokrývky hlavy, nepremokavý odev, plavecké alebo lyžiarske okuliare, šály, vreckovky, mokré handry, gumené rukavice, gumená obuv a podobne.

 1. Ukrytie osôb

Ukrytie obyvateľstva v prípade vzniku MU s únikom CHNL sa realizuje buď v pivničných priestoroch, alebo vo výškových budovách nakoľko vlastnosti rôznych látok sú rozdielne. Rozhodnutie o mieste ukrytia sa stanoví až podľa skutočnej situácie a druhu CHNL.

Najrýchlejším a najúčelnejším ochranným opatrením je okamžitá evakuácia z postihnutého územia.

 1. Záchranné práce zahŕňajú:
 • súbor činností, ktorých cieľom je najmä vyslobodenie postihnutých osôb, poskytnutie prvej pomoci, záchrana života, zdravia a majetku, ich odsun mimo priestoru postihnutého mimoriadnou udalosťou, - súbor činností, ktorých cieľom je zamedziť pôsobeniu a šíreniu následkov mimoriadnej udalosti.
 • súbor činností potrebných na optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Bučany

 

C- ÚNIK BIOLOGICKÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Možnosti ohrozenia biologickými nebezpečnými látkami (BNL)

Predpokladané lokality (ohniská), kde by mohlo dôjsť k ich výskytu, prípadne úniku. Ohrozenie územia obce Bučany MU s únikom biologických nebezpečných látok je v zmysle analýzy územia tvorené nasledujúcimi zdrojmi:

 • z okolitých polí a hájov - divá zver a vtáctvo,
 • pretekajúcich tokov- vodné živočíchy, ryby a vtáky,
 • z drobnochovu domácich zvierat, hydiny a vtáctva.

Fázy vývoja:

Po uplynutí inkubačného času dochádza následne k šíreniu infekčných ochorení, intenzita šírenia ochorení závisí od:

 • prítomnosti prenášačov (komáre, kliešte, drobné hlodavce, blchy...)
 • typu vyvolávajúceho mikroorganizmu a jeho schopnosti šírenia sa,

vyvolávania ochorení u ľudí a schopnosti prežívania vo vonkajšom prostredí

 • odolnosti ľudského organizmu voči danému ochoreniu
 • prítomnosti geneticky pozmenených mikroorganizmov

 

ÚLOHY PRI REALIZÁCII OPATRENÍ NA ZABEZPEČENIE OCHRANY

 1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku

Varovanie ohrozeného obyvateľstva a vyrozumenie orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb je najdôležitejším opatrením k zabezpečeniu ochrany obyvateľstva a majetku pri možnom vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom BNL, z rôznych zdrojov ohrozenia.

Pri ohrození obyvateľstva MU spojenou s únikom BNL sa využívajú na varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb prostriedky obce, za ktoré zodpovedá starosta obce.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovným signálom “VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútový kolísavý tón sirén, doplnený slovnou informáciou. Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov MU sa vyhlasuje signálom “KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútový stály tón sirén bez opakovania Obec je v súlade s § 15, ods.1, písm. f) zákona NR SR č.42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov povinná vykonávať hlásnu službu na území obce.

 1. Monitorovanie územia

Monitorovanie územia je základným opatrením, ktoré je potrebné vykonávať pri každej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom BNL. Je významným prvkom systému plánovaných a zabezpečovaných opatrení na ochranu s cieľom:

 • vyhodnotiť stav zložiek životného prostredia, ktoré sú ohrozené, - zabezpečiť monitorovanie pre každú BNL pri MU,
 • zabezpečiť rozvinutie monitorovacej siete v spolupráci s RVaPS Trnava a RÚVZ Trnava v čiastkovom alebo úplnom rozsahu pre monitorovanie zmien situácie za MU a rýchlym spracovávaním a odovzdávaním výsledkom zaistiť podklady pre včasné vyhlasovanie opatrení na ochranu obyvateľstva  v prípade lokálneho ohrozenia malého rozsahu a v prípade veľkoplošného ohrozenia

 

 1.  Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov

Úlohou regulácie pohybu osôb a dopravných prostriedkov je:

 • zabezpečiť prejazdnosť komunikácií pre monitorovacie skupiny,
 • zabrániť vstupu osôb do nebezpečných a kontaminovaných oblastí,
 • zabezpečiť prejazdnosť komunikácií pri evakuácii obyvateľstva,
 • zabezpečiť prejazdnosť komunikácií pre vstup nasadených síl a prostriedkov k vykonaniu záchranných prác,
 • docieliť zníženie kontaminácie osôb a zásob, zabrániť neoprávneným presunom kontaminovaného materiálu do čistých oblastí,
 • celkovo racionálne usmerniť dopravu a prepravu osôb v ohrozenej oblasti.

Reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov zabezpečuje Policajný zbor SR a jednotky CO.

 1. Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť

V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom linky tiesňového volania, na ktorej službukonajúci lekár poradí ako poskytnúť prvú pomoc.

 1. Evakuácia

Hlavnou úlohou evakuácie je, v zmysle Zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, vykonať premiestnenie obyvateľstva z ohrozeného územia do priestorov, ktoré nie sú ohrozené. V prípade MU spojenej s únikom BNL sa uvažuje len s krátkodobou evakuáciou s možným návratom osôb do 72 hodín. Evakuáciu vyhlasuje a riadi starosta obce. Evakuácia obyvateľstva z priestorov ohrozenia pri úniku BNL sa riadi v zmysle spracovaných plánov lokálne a operatívne.

Obec má spracovaný „Plán evakuácie obyvateľstva“, ktorý sa nachádza v samostatnej zložke ktorá je založená v dokumentácii CO. Obec v zmysle § 15 ods.(1) písm. g) Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným osobám.

 1. Hygienická očista

Hygienická očista osôb sa uskutočňuje po ukrytí v budovách, kde sa osoby dôkladne umyjú bežnými postupmi, s dôrazom na tie časti tela, ktoré neboli chránené odevom, vrátane vlasov a fúzov. V spoločných úkrytoch sa hygienická očista organizuje a uskutočňuje v sociálnych zariadeniach budov a úkrytov. Dekontaminácia povrchu tela musí byť síce účinná, ale súčasne šetrná, čo znamená, že nesmieme porušiť celistvosť kože, aby sme neumožnili BNL vniknúť do organizmu. Najjednoduchšou a najúčinnejšou metódou dekontaminácie je osprchovať sa vlažnou až studenou vodou (nerozťahuje póry kože).

Postup pri hygienickej očiste:

 1. Pred sprchovaním je potrebné si vypláchnuť ústa a oči a vlhkou vatou vyčistiť nos a uši. Použitú vatu vložiť do igelitového vrecúška, ktoré sa potom uloží do igelitového vreca pripraveného na zber kontaminovaných vecí.
 2. Najprv sa umyje hlava v predklone tak, aby voda nestekala po tele.
 3. Potom sa osprchuje celé telo. Postupuje sa od hlavy k nohám. Sprchovanie sa opakuje dva až tri razy. Je dôležité sprchovať sa pomaly a dôkladne. Pri sprchovaní sa priebežne oplachujú steny v kúpeľni a po osprchovaní aj podlaha. Kúpeľ vo vani sa neodporúča.

Na očistu tela i vlasov možno použiť bežné saponáty, mydlá, šampóny, peny a podobne. Nie je potrebné používať intenzívne špeciálne prostriedky. O ich potrebe  rozhodne lekár pri potrebe hospitalizácie. Po osprchovaní neodporúčame používať dezodoračné spreje, vodu po holení, kolínsku vodu a podobne. Tieto prostriedky môžu spôsobiť prenikanie BNL do tela.

 1. Individuálna ochrana osôb

Individuálna ochrana osôb zahrňuje:

 • ochranu dýchacích ciest,
 • ochranu povrchu tela.

Individuálnu ochranu osôb je potrebné realizovať hlavne pri pohybe mimo úkrytových priestorov, pričom je vhodné použiť improvizované PIO, nakoľko výdaj PIO zo skladu CO z časových dôvodov bude zrejme neefektívny. Ako improvizované PIO je možné použiť na ochranu povrchu tela rôzne nepremokavé časti odevu, nachádzajúce sa v domácnosti. Oči je možné si chrániť plaveckými, príp.lyžiarskymi okuliarmi a dýchacie cesty navlhčenou vreckovkou, uterákom a pod.

 1. Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia môže byť:

ochranná (preventívna), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výrobných a technologických postupov, ohnisková, ktorá sa vykonáva priebežne, pokiaľ trvá nebezpečenstvo prenosu a vzniku ďalších infekčných ochorení v ohnisku nákazy a záverečná, ktorá sa vykonáva pred vyhlásením skončenia nákazy.

Dezinfekcia - je chemický alebo fyzikálny proces, ktorým je čiastočne alebo úplne potláčaný rast, množenie, existencia baktérií a vírusov. Dezinfekciu chemickou cestou vykonávame roztokmi chemických látok, ktorými kropíme alebo utierame povrch. Dbáme, aby bol dezinfikovaný povrch počas celej doby pôsobenia v kontakte s dezinfekčným roztokom. Odporúčané dezinfekčné prípravky so sporicídnym účinkom sú napríklad:

 1. Lisoformin 3000 – 4 % roztok s vodou, doba pôsobenia 6 hodín,
 2. Perestril – 0,5 % rozok s vodou, doba pôsobenia 10 min., resp. do zaschnutia,
 3. Presept, Medicarine, Suprachlor – aplikovať podľa návodu na použitie.

Dezinsekcia - je chemický alebo fyzikálny proces zameraný na ničenie hmyzu.

Deratizácia - je zameraná na ničenie alebo zníženie výskytu hlodavcov (potkany, krysy, myši atď.).

V komplexe protiepidemických opatrení sa realizujú režimové organizačné opatrenia, ktoré sa uvedú do činnosti pri nebezpečenstve zavlečenia infekcie medzi obyvateľstvo, hospodárske zvieratá a pri vzniku infekčných ochorení. Ich obsah závisí od charakteru infekčného ochorenia, hygienických podmienok, charakteru krajiny a regiónu a od špecifických podmienok konkrétnej situácie.

Finančné riešenie realizácie opatrení zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy a rozpočtových pravidiel pre financovanie mimoriadnych situácií. Výdavky na vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnej situácii a pri vykonávaní odsunu (evakuácie) budú uhradené zo štátneho rozpočtu na základe podkladov sústredených krízovým štábom v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Bučany.

V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona 18/20180 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Čo máme poznať pre prípad ohrozenia - brožúra

Ako sa zachovať v prípade mimoriadnych udalostí

CO_skladacka2011-mail.pdf(3.2 MB)CO_skladacka2011-mail.pdf

Informačný leták k číslu 112, SMS na 112

letak_112.pdf(1.4 MB)letak_112.pdf

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka