Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

OZNAM o zamýšľanom predaji majetku obce v zmvsle § 9a ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

Program odpadového hospodárstva
obce Bučany
na roky 2016 - 2020
podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých záko ...viac...


 

Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností

Oznamujeme občanom, aby si na Obecnom úrade v Bučanoch vyzdvihli Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností na rok 2019.
viac...


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Bučanoch na návrh vlastníkov podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov v Slovenskej republiky v znení nesk ...viac...


 

Spoločný obecný úrad

soutt-logo

dodatočne povoľuje vykonané stavebné práce a vydáva povolenie na užívanie stavby
viac...


 

Okresný úrad Trnava

vydáva rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy
viac...


 

Projekt: Obstaranie záhradných kompostérov do obce Bučany

projekt - kompostéry do obce

V rámci projektu budú obstarané plastové kompostéry o objeme 950 l v počte 600 ks, ktoré sú vhodné k použitiu pre kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo záhrad a domácnos ...viac...


 

Úradná tabuľa - archív

OZNAM o zamýšľanom predaji majetku obce v zmvsle § 9a ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom zneníVytlačiť
 

Predmet prevodu:
Pozemok v k.ú. Bučany, parcela reg. C KN č. 564/2 vo výmere 65 m2

Kupujúci:
Zdenko Malovec a manželka Lucia, rodená Luptáková, bytom Bučany 458

Odôvodnenie:
Kupujúci požadujú odpredaj pozemku parcela reg. C KN 6. 564/2 vo výmere 65 m2 z dôvodu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov, nakoľko daný obecný pozemok uživajú ako predzáhradku a vjazd do domu.

Obec ako vlastnik predmetnej nehnutel'nosti nemd vzhl'adom na jej charakter možnosť iného využitia, a to ani v budúcnosti.

Šebestian Lančarič


 

Počet videní: 3284


 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka