Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Plán kontrolnej činnosti

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Bučanoch na návrh vlastníkov podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov v Slovenskej republiky v znení nesk ...viac...


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Bučanoch na návrh vlastníkov podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov v Slovenskej republiky v znení nesk ...viac...


 

Návrh pomenovania ulíc

Pripomienky môžu občania doručiť v písomnej forme na obecný úrad v Bučanoch do konca októbra 2019.
viac...


 

Kremačné zariadenie TB, k. ú. Bučany

Účel akcie:
Účelom predloženého zámeru je prevádzkovanie kremačnej pece TB, určená na spaľovanie spoločenských zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska ...viac...


 

Výzva na vykonanie deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...viac...


 

Projekt: Obstaranie záhradných kompostérov do obce Bučany

projekt - kompostéry do obce

V rámci projektu budú obstarané plastové kompostéry o objeme 950 l v počte 600 ks, ktoré sú vhodné k použitiu pre kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo záhrad a domácnos ...viac...


 

Úradná tabuľa - archív

Plán kontrolnej činnostiVytlačiť
 

Hlavná kontrolórka obce Bučany

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bol obecnému zastupiteľstvu v Bučanoch predložený

„Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bučany na II. polrok 2019“

Kontrolná  činnosť  hlavnej  kontrolórky  sa  riadi  zákonom  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  vnútornom  audite  a  o zmene  a  doplnení niektorých zákonov,  ktorý  upravuje pravidlá,  ciele a spôsob  vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne  záväzných  nariadení,  dodržiavanie  hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.

Kontrola efektívnosti správy sa vykonáva:

 • zisťovaním a analyzovaním systému samosprávy,  jej  organizačných zložiek;
 • vzťahu medzi rozsahom činnosti samosprávy, ich usporiadaním a organizačným zabezpečením týchto činností;
 • využívania ľudských zdrojov a technických prostriedkov;
 • toku informácií v samospráve.

 

Výkon kontroly je všeobecne orientovaný na:

 • dodržiavanie legislatívy, účinností, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce;
 • dodržiavania všeobecne záväzných nariadení;
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva;
 • dodržiavania interných predpisov;
 • vykonávania základnej finančnej kontroly;
 • splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie ich príčin;
 • prípravu, plnenie a hodnotenie (monitoring) rozpočtu;
 • kontrola hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, kontrola použitia poskytnutých účelových dotácií a nenávratnej finančnej pomoci v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy, najmä na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní,  zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, usmernení obecného úradu a vnútorných organizačných noriem, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z . z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Plán kontrolnej činnosti:  

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2019.
  Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Bučany
 1. Kontrola hospodárenia obce a dodržiavanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite pri usporiadaní kultúrno-spoločenských akcií v obci – BASA, Stavanie mája, MDD a Dni obce.
  Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Bučany
 1. Kontrola činnosti obecnej knižnice v Bučanoch.
  Miesto vykonania kontroly: Obecná knižnica Bučany
 1. Kontrola pokladničných dokladov, dodržiavanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
  Miesto vykonania kontroly:Obecný úrad Bučany
 1. Kontrola účtovných  dokladov, dodržiavanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
  Miesto vykonania kontroly:Základná škola s materskou školou Bučany
 1. Kontrola čerpania dotácie použitej na bežné výdavky pre DHZO Bučany a dotácie na kapitálové výdavky na oplotenie Hasičskej zbrojnice.
  Miesto vykonania kontroly – Obecný úrad Bučany.
 2. Kontrola účtovných  dokladov, dodržiavanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
  Miesto vykonania kontroly:Obecný úrad Bučany
 3. Kontrola celkového stavu pohľadávok obce k 30.06.2019.
  Miesto vykonania kontroly – Obecný úrad Bučany.
 4. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie.
  Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Bučany a Základná škola s materskou školou Bučany

 

Ostatné činnosti hlavnej kontrolórky:

 • účasť  na  zasadaniach  obecnej  rady  a  obecného  zastupiteľstva  (§ 18f  ods. 2 zákona 369/1990  Zb.  v znení  neskorších predpisov);  
 • v  zmysle  zákona  NR SR  č. 369/1990   Z. z.  o obecnom   zriadení  v   znení neskorších predpisov  § 18f  ods. 1)  písm.  c)  vypracovanie  odborného  stanoviska k zostaveniu programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve;
 • účasť na odborných seminároch zameraných na implementáciu zákonov do praxe.

 

V Bučanoch,  dňa  26.08.2019

                                                                                                                     Mgr. Mária Šoková
hlavná kontrolórka obce Bučany


 

Počet videní: 202


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka