Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná webová stránka Obec Bucany

Plán kontrolnej činnostiVytlačiť
 

Hlavná kontrolórka obce Bučany

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bol obecnému zastupiteľstvu v Bučanoch predložený

„Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bučany na II. polrok 2019“

Kontrolná  činnosť  hlavnej  kontrolórky  sa  riadi  zákonom  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  vnútornom  audite  a  o zmene  a  doplnení niektorých zákonov,  ktorý  upravuje pravidlá,  ciele a spôsob  vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne  záväzných  nariadení,  dodržiavanie  hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.

Kontrola efektívnosti správy sa vykonáva:

 • zisťovaním a analyzovaním systému samosprávy,  jej  organizačných zložiek;
 • vzťahu medzi rozsahom činnosti samosprávy, ich usporiadaním a organizačným zabezpečením týchto činností;
 • využívania ľudských zdrojov a technických prostriedkov;
 • toku informácií v samospráve.

 

Výkon kontroly je všeobecne orientovaný na:

 • dodržiavanie legislatívy, účinností, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce;
 • dodržiavania všeobecne záväzných nariadení;
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva;
 • dodržiavania interných predpisov;
 • vykonávania základnej finančnej kontroly;
 • splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie ich príčin;
 • prípravu, plnenie a hodnotenie (monitoring) rozpočtu;
 • kontrola hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, kontrola použitia poskytnutých účelových dotácií a nenávratnej finančnej pomoci v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy, najmä na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní,  zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, usmernení obecného úradu a vnútorných organizačných noriem, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z . z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Plán kontrolnej činnosti:  

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2019.
  Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Bučany
 1. Kontrola hospodárenia obce a dodržiavanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite pri usporiadaní kultúrno-spoločenských akcií v obci – BASA, Stavanie mája, MDD a Dni obce.
  Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Bučany
 1. Kontrola činnosti obecnej knižnice v Bučanoch.
  Miesto vykonania kontroly: Obecná knižnica Bučany
 1. Kontrola pokladničných dokladov, dodržiavanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
  Miesto vykonania kontroly:Obecný úrad Bučany
 1. Kontrola účtovných  dokladov, dodržiavanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
  Miesto vykonania kontroly:Základná škola s materskou školou Bučany
 1. Kontrola čerpania dotácie použitej na bežné výdavky pre DHZO Bučany a dotácie na kapitálové výdavky na oplotenie Hasičskej zbrojnice.
  Miesto vykonania kontroly – Obecný úrad Bučany.
 2. Kontrola účtovných  dokladov, dodržiavanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
  Miesto vykonania kontroly:Obecný úrad Bučany
 3. Kontrola celkového stavu pohľadávok obce k 30.06.2019.
  Miesto vykonania kontroly – Obecný úrad Bučany.
 4. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie.
  Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Bučany a Základná škola s materskou školou Bučany

 

Ostatné činnosti hlavnej kontrolórky:

 • účasť  na  zasadaniach  obecnej  rady  a  obecného  zastupiteľstva  (§ 18f  ods. 2 zákona 369/1990  Zb.  v znení  neskorších predpisov);  
 • v  zmysle  zákona  NR SR  č. 369/1990   Z. z.  o obecnom   zriadení  v   znení neskorších predpisov  § 18f  ods. 1)  písm.  c)  vypracovanie  odborného  stanoviska k zostaveniu programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve;
 • účasť na odborných seminároch zameraných na implementáciu zákonov do praxe.

 

V Bučanoch,  dňa  26.08.2019

                                                                                                                     Mgr. Mária Šoková
hlavná kontrolórka obce Bučany


 
 

Oznamy

Zápasy tohto týždňa

Zápasy tohto týždňa

Zverejnené 10.9.2019 Vyprší dnes.


 

Súkromná základná umelecká škola

Bučany ponuka SUZUS


Súkromná základná umelecká škola
otvára v školskom roku 2019/2020 priamo na Vašej škole tieto umelecké odbory
VÝTVARNÝ
Výtvarný ateliér a Počitačová grafika
Kontakt: ...viac...

Zverejnené 4.9.2019 Vyprší o 19 dní.


 

Archív - Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Obecný úrad oznamuje
Jozefovi Némethovi
bytom Bučany
že má na Obecnom úrade Buč ...viac...


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Program odpadového hospodárstva
obce Bučany
na roky 2016 - 2020
podľa zákona č. 24/ ...viac...


 

Verejná vyhláška

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
Rodinný dom, G ...viac...


 

Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností

Oznamujeme občanom, aby si na Obecnom úrade v Bučanoch vyzdvihli Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnu ...viac...


 

Okresný úrad Trnava

vydáva rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy
viac...


 
Položky 1-5 z 98

Oznamy v archíve

Bučany na vlnách Rádia Regina

Rádio Regina

V nedeľu 21. januára o 11.00 h odvysielalo Rádio Regina Západ v rámci relácie Zvony nad krajinou hod ...viac...


 

Zápasy tohto týždňa

Zápasy tohto týždňa
 

Zápasy tohto týždňa

Zápasy tohto týždňa
 

Zápasy tohto týždňa

Zápasy tohto týždňa
 

Zápasy tohto týždňa

Zápasy tohto týždňa
 
Položky 1-5 z 288

Archív - Kultúra v obci

Svadobné fotenie v Nyáryovskej kúrii

Svadobné fotenie v Nyáryovskej kúrii

Kultúrno-spoločenské centrum prenajíma priestor Nyáryovskej kúrie za účelom svadobného fotenia. Za p ...viac...


 

Pozvánka na výstavu BUČANY A VEĽKÁ VOJNA

Bučany a Veľká vojna plagát

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov do Nyáryovskej kúrie na výstavu BUČANY A VEĽKÁ VO ...viac...


 

Pozvánka na výstavu STRIEBORNÝ ŠPERK

Pozvánka na výstavu STRIEBORNÝ ŠPERK - plagát

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva všetkých na výstavu STRIEBORNÝ ŠPERK, ktorá je výberom z  ...viac...


 

Počitačový kurz v Nyáryovskej kúrii

plagát - Počitačový kurz v Nyáryovksej kúrii

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany oznamuje, že počítačová učebňa je sprístupnená v priestoroch Nyá ...viac...


 

Pozvánka na ADVENT V BUČANOCH

ADVENT V BUČANOCH 2018 - plagát

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva všetkých na podujatia projektu ADVENT V BUČANOCH. Podujat ...viac...


 
Položky 1-5 z 189

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka