Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy 2018

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce v Bučanoch

Obec Bučany  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Bučany:

 1. Cecília Krippelová, 58 r., kontrolór, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Miroslav Kuna, 39 r., konateľ, nezávislý kandidát
 3. Rastislav Kurinec, Ing., 47 r., vojenský výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
 4. Šebestian Lančarič, 65 r., starosta, nezávislý kandidát
 5. Jozef Remenár, 42 r., hasič - záchranár, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby  do Obecného zastupiteľstva
v Bučanoch

Obec Bučany  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Tomáš Bališ, 36 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
 2. Gabriel Banič, 44 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Daniel Belokostolský, Ing., 46 r., programátor – analytik, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Stanislav Fančovič, 53 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Anton Hudek, 62 r., nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Daniel Hutta, 55 r., manipulačný pracovník, nezávislý kandidát
 7. Eva Juhásová, 53., živnostníčka, nezávislý kandidát
 8. Jana Krippelová, Mgr., 33 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické  hnutie
 9. Ľuboš Kubovič, 57 r., automechanik, Smer – sociálna demokracia
 10. Peter Lackovič, 48 r., kontrolný technik, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Zuzana Paulíková, 40 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát
 12. Roman Pavelek, 48 r., technik, nezávislý kandidát
 13. Dušan Remenár, 43 r., Finančná správa SR colník, nezávislý kandidát
 14. Patrik Ščasnovič, Mgr., 45 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Jozef Ševčík, 45 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 16. Pavol Tolarovič, 49 r., živnostník, nezávislý kandidát
 17. Stanislav Vidlička, Ing., 58 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
 18. Peter Zaťko, 48 r., živnostník, nezávislý kandidát

 

Oznámenia

Oznámenie o počte obyvateľov obce Bučany

 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 
Rozhodnutie predsedu NRSR
 2018_203.pdf (145 kB) 2018_203.pdf (145 kB)

 

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obec.bucany@gmail.com


 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka