Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Výsledky volieb v obci Bučany

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1897
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1199
Počet voličov. ktorí odovzdali obálku 1199
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1171
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1182

Percentuálna účasť voličov v obci Bučany

účasť na voľbách

Pomer platných a neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva

pomer platných a neplatných hlasov pre poslancov

Pomer platných a neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu

pomer platných a neplatných hlasov pre starostov


 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Poradové číslo Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Tomáš Bališ nezávislý kandidát 652
2. Stanislav Vidlička Kresťanskodemokratické hnutie 565
3. Daniel Belokostolský Kresťanskodemokratické hnutie 563
4. Eva Juhásová nezávislý kandidát 549
5. Roman Pavelek nezávislý kandidát 518
6. Ľuboš Kubovič Smer – sociálna demokracia 469
7. Jozef Ševčík Kresťanskodemokratické hnutie 451
8. Daniel Hutta nezávislý kandidát 445
9. Patrik Ščasnovič Kresťanskodemokratické hnutie 393
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Poradové číslo Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Dušan Remenár nezávislý kandidát 389
2. Anton Hudek Kresťanskodemokratické hnutie 380
3. Pavol Tolarovič nezávislý kandidát 380
4. Peter Zaťko nezávislý kandidát 374
5. Gabriel Banič Kresťanskodemokratické hnutie 352
6. Jana Krippelová Kresťanskodemokratické hnutie 329
7. Stanislav Fančovič Kresťanskodemokratické hnutie 295
8. Zuzana Paulíkovánezávislý kandidát 293
9. Peter Lackovič Kresťanskodemokratické hnutie 155

hlasy pre poslancov


 
Za starostu obce bol zvolený:
Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
Rastislav Kurinec nezávislý kandidát 424
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľbu starostu obce podľa počtu získaných hlasov:
Číslo na kandidátnej listineMeno a priezviskoPolitická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidátPočet platných hlasov
3Rastislav Kurinecnezávislý kandidát424
4Šebestian Lančaričnezávislý kandidát357
1Cecília KrippelováKresťanskodemokratické hnutie297
2Miroslav Kunanezávislý kandidát74
5Jozef RemenárKotleba - ľudová strana naše Slovensko30

hlasy pre starostov


 

Voľby do orgánov samosprávy

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce v Bučanoch

Obec Bučany  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Bučany:

 1. Cecília Krippelová, 58 r., kontrolór, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Miroslav Kuna, 39 r., konateľ, nezávislý kandidát
 3. Rastislav Kurinec, Ing., 47 r., vojenský výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
 4. Šebestian Lančarič, 65 r., starosta, nezávislý kandidát
 5. Jozef Remenár, 42 r., hasič - záchranár, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby  do Obecného zastupiteľstva
v Bučanoch

Obec Bučany  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Tomáš Bališ, 36 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
 2. Gabriel Banič, 44 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Daniel Belokostolský, Ing., 46 r., programátor – analytik, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Stanislav Fančovič, 53 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Anton Hudek, 62 r., nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Daniel Hutta, 55 r., manipulačný pracovník, nezávislý kandidát
 7. Eva Juhásová, 53., živnostníčka, nezávislý kandidát
 8. Jana Krippelová, Mgr., 33 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické  hnutie
 9. Ľuboš Kubovič, 57 r., automechanik, Smer – sociálna demokracia
 10. Peter Lackovič, 48 r., kontrolný technik, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Zuzana Paulíková, 40 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát
 12. Roman Pavelek, 48 r., technik, nezávislý kandidát
 13. Dušan Remenár, 43 r., Finančná správa SR colník, nezávislý kandidát
 14. Patrik Ščasnovič, Mgr., 45 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Jozef Ševčík, 45 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
 16. Pavol Tolarovič, 49 r., živnostník, nezávislý kandidát
 17. Stanislav Vidlička, Ing., 58 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
 18. Peter Zaťko, 48 r., živnostník, nezávislý kandidát

 

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obec.bucany@gmail.com


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

web - Nyáryovská kúria

navstevalekara.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka